Psy-fi

พฤติกรรม GHOSTING ในความสัมพันธ์ คืออะไร?

DATE : 25.06.2021 | VIEWS : 450

ไปหาคำตอบกับพฤติกรรม Ghosting ในความสัมพันธ์ คืออะไร? ผลกระทบต่อผู้ที่ถูก Ghost เป็นอย่างไร อะไรทำให้เกิดการ Ghost ผู้อื่น และจะเยียวยาจิดใจตนเองเมื่อถูก Ghost ได้อย่างไร?�


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม