Psy-fi

ความทะเยอทะยาน (Ambitions) เป็นเรื่องดีหรือไม่?

DATE : 03.12.2021 | VIEWS : 1225

จิตวิทยาเรื่องความทะเยอะทะยาน (Ambitions) ความต้องการ และความตั้งใจเป็นสิ่งดีหรือไม่ ส่งผลอย่างไรต่อตัวบุคคลและต่อคนรอบข้าง -Healthy ambitions และ Unhealthy ambitions แตกต่างกันอย่างไร ส่งผลด้านบวกหรือด้านลบต่อบุคคลรอบข้างอย่างไรบ้าง -ความทะเยอทะยาน (Ambitions) เกิดจากอะไร ทำไมบุคคลถึงมีความทะเยอทะยานแตกต่างจากคนอื่น ประเด็นน่าสนใจจากละครโทรทัศน์เรื่อง "กระเช้าสีดา"


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่