Psy-fi

การถูกตีกตราจากสังคม (Stigma) ส่งผลต่อความเจ็บป่วยทางจิตใจอย่างไร?

DATE : 10.12.2021 | VIEWS : 1090

เรื่องราวของตัวละครนำในภาพยนตร์ ที่ถูกตีตราจากสังคม (Stigma) จากการที่มีเชื้อสาย อัฟริกัน-อเมริกัน ที่ถูกสังคมตีตราในเชิงลบ การถูกตีตราจากสังคมอาจมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ ส่งผลให้เกิดการแบ่งแยก การเลือกปฏิบัติ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิต - การถูกตีตราจากสังคมเกิดจากอะไร? - หากมีความเจ็บป่วยทางจิต ควรพบแพทย์เพื่อรักษาเยียวยาหรือไม่? ประเด็นน่าสนใจจากภาพยนตร์เรื่อง The Human Stain แสดงนำโดย Anthony Hopkins และ Nicole Kidman


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่